ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ได้รับการสนับสนุน