เปิดรับสมัคร นักเรียนและประชาชน เข้าเรียนหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รับสมัคร, รับสมัครเรียนธรรมะ, ธรรมศึกษา, พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, เรียนธรรม, ธรรมศึกษา, ธรรมศึกษา ตรี โท เอก, ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์,  ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม, รับสมัครเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์,