ศพอ.จัดสอบปลายภาค วัดความรู้ On-Line ควบคู่กับ On-Hand