กิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566

เนื่องจากโรงเรียนวัดมัชฌันติการามเปิดทำการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เเละได้เปิดทำการเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 โดยเปิดทำการเรียนการสอน 1 วันต่อสัปดาห์เฉพาะวันเสาร์ ตั้งเเต่เวลา 08.00 น- 13.30 น ใช้หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เเละวิชาเลือกอย่างน้อย 1 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ทัศนศิลป์ การงานอาชีพ เเละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ปฏิบัติธรรม ดนตรี เเละกีฬาเป็นต้น