คำถวายต้นไม้

          ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ รุกขานิ สะปะริวารานิ วโนทยานัตถายะ อิมัสมิงฐาเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง จาตุททิสสัสสะ เจวะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ มะหาชะนัสสะ จะ วลัญชนัตถายะ วโนทยานัสสะ รุกขทารัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ

          ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายต้นไม้ทั้งหลาย พร้อม กับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไว้ ณ สถานนี้ เพื่อประโยชน์แก่การเป็นสวนป่า ขออานิสงส์แห่ง การถวายต้นไม้ แก่สวนป่า เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องใช้สอย แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มา แล้ว และยังมิได้มาด้วย แก่มหาชนด้วยนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญฯ