พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566