กลองยาว ศพอ.มัชฌันศิลป์ แห่งานวันเทศน์มหาชาติ วัดมัชฌันติการาม