กลองยาวศพอ.มัชฌันศิลป์ แสดงในงานมัชฌันนิทรรศ ว่นวิชารการโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม