นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าฝึกวิชาชีพผู้บริหาร ในสถานศึกษาโรงเรียนวัดมัชฌันติการามและศพอ.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม