กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม 2566-ด้านส่งเสริมทักษะการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์