กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาบังคับ ประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม 2566-หลักสูตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก