คณะผู้บริหารและคณะกรรมการนักเรียน ศพอ.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติทางศาสนา ณ อาคารหอศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดย ท่านอธิบดีกรมการศาสนา ประธานในพิธี

และท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนา สนใจ กิจกรรมการเรียนการสอน ศพอ.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม